Wstęp

Prof. Kamiński

Analityka Zanieczyszczeń
Środowiska

Podstawy Ochrony
Środowiska

Ochrona Środowiska
w Technologii Chemicznej

Wstęp do Wiedzy
o Środowisku

Chromatografia gazowa

Chromatografia cieczowa

Chromatografia jonowa

Elektrochemia

Metody spektroskopowe

Metody wolumetryczne

Podstawy chemii analitycznej

Systemy jakości

i analityka techniczna

Water Quality Control

Techniki elektromigracyjne

Analiza elementarna

Statystyka

Rozmaitości

Ochrona Środowiska

Techniki rozdzielania

w preparatyce i produkcji

Nowoczesne techn. Analit.

Pollution and their impact

Przygotowanie próbek
do analizy

 

Materiały do ćwiczeń z "Użytkowania komputerów"
Google
Internet Dydaktyka