BIULETYN 20 (99) 3 października 2001
 
 

   W ostatni piątek odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2001/2002 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej podczas której wręczono indeksy liczącej około 500 osób grupie dziewcząt i chłopców, którzy rozpoczęli studia na pięciu kierunkach studiów.

   Życzymy im by studia na naszym Wydziale pozostały im na zawsze w pamięci jako okres radości i wytężonej pracy, by wszyscy z nich ukończyli studia z najlepszymi ocenami i w terminie zgodnym z regulaminem studiów, albo i wcześniej - bo tak też się zdarza, zwłaszcza w przypadku studiów realizowanych według indywidualnego programu.

   Warto zapamiętać to co podczas tegorocznej inauguracji wydziałowej powiedział Prodziekan ds Kształcenia dr inż. Maciej Walewski, a mianowicie:

DOBRY STUDENT oraz DOBRA SZKOŁA to DOBRY ABSOLWENT

   Podczas tej podniosłej uroczystości Pani Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. Kształcenia wręczyła specjalne dyplomy studentom naszego Wydziału, którym Minister Edukacji Narodowej przyznał stypendia na rok akademicki 2001/2002. Otrzymało je pięć osób:

 1. Jakub Mężyk
 2. Adam PiotrTreder
 3. Jarosław Wawer
 4. Iwona Weiss
 5. Justyna Zander

   Warto wiedzieć, że stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało w bieżącym roku akademickim ośmiu studentów naszej uczelni. Nai zgarnęli więc lwią część puli uczelnianej.

   Tradycyjny wykład inauguracyjny, w tym roku zatytułowany Białka w żywności wygłosił profesor dr hab. inż. Zdzisław E.Sikorski. Omawiając chemię i technologię żywności profesor Sikorski zacytował słowa profesora Damazego Jerzego Tilgnera:

Człowiek nie pobiera składników odżywczych,
lecz chce jeść smaczne, urozmaicone potrawy,
gdyż jedzenie musi dawać konsumentowi zadowolenie.

Dlatego równie ważne jak zawartość składników odżywczych w
produktach żywnościowych
są zapach, wygląd zewnętrzny, tekstura i smak.

   Jak co roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał grupie zasłużonych pracowników naszego Wydziału ordery i odznaczenia państwowe . Są one wyrazem uznania dla ich aktywności, pracowitości oraz osiągnięć.

   Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został wyróżniony Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk.

   Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski został przyznany profesorowi Edwardowi Borowskiemu. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali prof. dr hab. inż.Jan Hupka oraz dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, prof. nadzw.PG.

   Najwyższym wyróżnieniem dla nauczyciela, wyróżnieniem będącym uwieńczeniem jego pracy dydaktycznej i wychowawczej jest Medal Edukacji Narodowej. W tym roku tym zaszczytnym odznaczeniem uhonorowani zostali:

 1. prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
 2. prof. dr hab. Bożenna Kawalec-Pietrenko
 3. prof. dr Józef Kur
 4. prof. dr inż. Witold Lewandowski
 5. dr hab. inż.Sławomir Milewski, prof. PG
 6. dr hab.inż. Bogdan Zygmunt

Złote Krzyże Zasługi otrzymali:

 1. dr hab.inż.Jan Mazerski, prof. nadzw. PG
 2. dr inż. Agnieszka Bartoszek-Pieniążek

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został

 1. dr inż. Józef Haponiuk

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:

 1. Bożena Brzóska
 2. mgr inż. Mariusz Krawczyk

   Cała społeczność naszego Wydziału jest dumna z tego, że nasza praca i wysiłki są dostrzegane i doceniane. W imieniu całego Wydział wszystkim odznaczonym składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności tak w życiu osobistym jak i w pracy zawodowej.

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik


NOMINACJE

   Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych na wniosek Zespołu Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) powołał profesora Kazimierza Darowickiego do składu Sekcji Nauki Chemiczne (T09A) na czas trwania XXII konkursu projektów badawczych KBN.

   Warto wiedzieć, że profesor Kazimierz Darowicki już w roku 1999 został powołany w skład International Corrosion Council.

   The International Corrosion Council (ICC), founded in 1961, consists of representatives of countries interested in increasing the benefits to be derived from the advancement of corrosion science and engineering. These representatives, currently from 73 member countries, are generally appointed by nationally recognized corrosion societies or by national organizations with a significant interest in corrosion. Each member country is entitled to two representatives on the Council. The officers of the Council, elected by the ICC members, are the Chairman, and first and second Vice-Chairmen, who, together with the immediate Past Chairman and the Secretary, form the ICC Executive Committee. This Committee acts for the Council between International Corrosion Congress meetings, which are normally held every three years.

   Drugim przedstawicielem naszego kraju w ICC jest profesor S.Mrowec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Molecular Aspects of Chemotherapy

   W dniach 5-9 września b.r.odbyło się w Politechnice Gda¨1skiej „8th International Symposium on Molecular Aspects of Chemotherapy”. Organizatorami tej konferencji były Komitet Nauk o Leku PAN, Politechnika Gdańska oraz Centrum Doskonałości Biotechnologii Molekularnej (Warszawa). Sympozjum odbyło się pod patronatem trzech międzynarodowych organizacji naukowych: International Society of Chemotherapy, European Federation for Medicinal Chemistry oraz International Union Against Cancer.

   Dziewięcioosobowemu Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył profesor Edward Borowski. Działalność Komitetu Organizacyjnego była wspomagana przez 21-osobowy Komitet Doradczy (International Advisory Committee), w którego skład weszło 21 naukowców z 12 krajów świata. Celem Sympozjum było spotkanie naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe związane z problematyką molekularnych aspektów chemoterapii chorób nowotworowych i infekcyjnych. Dyskutowane zagadnienia powinny przyczynić się do lepszego zrozumienia właściwości i działania chemoterapeutyków oraz dalszego rozwoju podstaw teoretycznych racjonalnego projektowania nowych leków. Odbyło się pięć sesji, na których 27 czołowych światowych naukowców, jako zaproszonych wykładowców, prezentowało swoje najnowsze osiągnięcia. Ponadto odbyły się cztery sesje plakatowe (144 doniesienia) oraz dwie sesje prezentacji ustnych. W Sympozjum uczestniczyło około 240 osób z wielu krajów świata. Należy podkreślić znaczący udział pracowników, doktorantów i studentów naszego Wydziału (30 osób uczestniczących, 29 doniesień). Materiały posympozjalne zostaną opublikowane jako dwa specjalne wydawnictwa w ramach Biochimica et Biophysica Acta (sekcja Molecular Basis of Diseases) oraz Acta Biochimica Polonica.

   Organizatorzy wyrażają podziękowanie wszystkim sponsorom. Szczególne podziękowanie Organizatorzy kierują do Dziekana Wydziału Chemicznego PG, prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika, którego dotacja umożliwiła udział w Sympozjum licznej grupie naukowców z krajów byłego Związku Radzieckiego.

   Niewątpliwy sukces konferencji, podkreślany w licznych listach od jej uczestników, zawdzięcza się w dużej mierze także znakomitej organizacji tej imprezy. Jest to przede wszystkim zasługa naszej "Symposium Manager" Pani dr inż. Marii M. Bontemps-Gracz.

   Wszystkich zainteresowanych bliższymi szczegółami zapraszamy do odwiedzeniaj strony domowej: http://www.pg.gda.pl/chem/mac.html.

UWAGA: JUBILEUSZ !!!

   Redakcja nieśmiało zwraca uwagę PT Czytelników BIULETYNU na numer niniejszego wydania. Tak, dobrze widzicie, to naprawdę 99 numer tego pisemka, którego pierwsze egzemplarze dotarły do Pa¨1stwa rąk 19 listopada 1997 roku. Minęły prawie trzy lata! Tak, następny numer to będzie numer jubileuszowy. Przypominamy o tym nie licząc na liczne depesze, e-mailowe i klasyczne, z pozdrowieniami, gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów oraz na okolicznościowe nagrody, premie i wyróżnienia. Czekamy, zostało jeszcze trochę czasu.

Redaktor Naczelny