język/language:

Biblioteki norm


Normy ASTM (in english)

Metals Tests, Methods and Analytical Procedures

Volume 03.01: Metals - Mechanical Testing, Elevated and Low-Temperature Tests; Metallography
Volume 03.02: Wear and Erosion; Metal Corrosion
Volume 03.03: Nondestructive Testing
Volume 03.04: Magnetic Properties
Volume 03.05-06: Analytical Chemistry for Metals, Ores and Related Materials

Paints, Related Coatings and Aromatics

Volume 06.01: Paint - Tests for Chemical, Physical and Optical Properties, Appearance
Volume 06.02: Paint - Products and Applications; Protective Coatings, Pipeline Coatings
Volume 06.03: Paint - Pigments, Drying Oils, Polymers, Resins; Naval Stores; Celluloic Estres
Volume 06.04: Paint - Solvents; Aromatic Hydrocarbons

Normy PKN

PN-A-55614:1994: Maszyny i urządzenia dla przemysłu mleczarskiego -- Wpływ mycia i dezynfekcji na stal odporną na korozję i uszczelnienie
PN-C-04607:1993: Woda w instalacjach ogrzewania -- Wymagania i badania dotyczące jakości wody
PN-E-05030-05:1986: Ochrona przed korozją -- Ochrona katodowa -- Anody galwaniczne -- Wymagania i badania
PN-E-05030-10:2004: Ochrona przed korozją -- Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa -- Terminologia
PN-EN 10020:2003: Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10088-1:2007: Stale odporne na korozję -- Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
PN-EN 10088-2:2007: Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10307:2004: Badania nieniszczące -- Badanie ultradźwiękowe wyrobów płaskich ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych o grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda odbicia)
PN-EN 12068:2002: Ochrona katodowa -- Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych -- Taśmy i materiały kurczliwe
PN-EN 12084:2004: Badania nieniszczące -- Badania metodą prądów wirowych -- Zasady ogólne i wytyczne
PN-EN 12084:2004/A1:2006: Badania nieniszczące -- Badania metodą prądów wirowych -- Zasady ogólne i wytyczne
PN-EN 12223:2003: Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Opis próbki wzorcowej nr 1
PN-EN 12258-1:2004: Aluminium i stopy aluminium -- Terminy i definicje -- Część 1: Terminy ogólne
PN-EN 12473:2005: Ogólne zasady ochrony katodowej w wodzie morskiej
PN-EN 12499:2006: Ochrona katodowa powierzchni wewnętrznych konstrukcji metalowych
PN-EN 12499:2006/AC:2006: Ochrona katodowa powierzchni wewnętrznych konstrukcji metalowych
PN-EN 12543-1:2002: Badania nieniszczące -- Charakterystyki ognisk przemysłowych układów lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących -- Część 1: Technika przeszukiwania
PN-EN 12668-1:2004: Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 1: Aparatura
PN-EN 12668-1:2004/A1:2006: Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 1: Aparatura
PN-EN 12668-3:2003: Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna
PN-EN 12668-3:2003/A1:2006: Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiekowej -- Część 3: Aparatura kompletna
PN-EN 12679:2002: Badania nieniszczące -- Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł radiograficznych -- Metoda radiograficzna
PN-EN 12696:2004: Ochrona katodowa stali w betonie
PN-EN 12954:2004: Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach -- Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów
PN-EN 13018:2004: Badania nieniszczące -- Badania wizualne -- Zasady ogólne
PN-EN 13173:2007: Ochrona katodowa stalowych przybrzeżnych konstrukcji pływających
PN-EN 13174:2005: Ochrona katodowa instalacji portowych
PN-EN 1330-10:2006: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych
PN-EN 1330-1:2001: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Terminy ogólne
PN-EN 1330-2:2001: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Terminy wspólne dla badań nieniszczących
PN-EN 1330-4:2002: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 4: Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych
PN-EN 1330-5:2001: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 5: Terminy stosowane w badaniach metodą prądów wirowych
PN-EN 1330-7:2007: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 7: Terminy stosowane w badaniach magnetyczno-proszkowych
PN-EN 1330-9:2002: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną
PN-EN 13509:2005: Metody pomiarowe w ochronie katodowej
PN-EN 13636:2006: Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z nimi rurociągów
PN-EN 14127:2006: Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowe pomiary grubości
PN-EN 14505:2007: Ochrona katodowa konstrukcji złożonych
PN-EN 15112:2007: Ochrona katodowa zewnętrznych powierzchni orurowań odwiertów
PN-EN 15257:2008: Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej
PN-EN 206-1:2003: Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 206-1:2003/A1:2005: Dotyczy PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 206-1:2003/A2:2006: Dotyczy PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 206-1:2003/AP1:2004: Dotyczy PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 25580:1997: Badania nieniszczące -- Przemysłowe negatoskopy radiograficzne -- Wymagania minimalne
PN-EN 462-1:1998: Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Wskaźniki jakości obrazu (typu pręcikowego) -- Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu
PN-EN 462-2:1998: Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Wskaźniki jakości obrazu (typu schodkowo-otworkowego) -- Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu
PN-EN 462-3:1998: Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Klasy jakości obrazu dla stopów żelaza
PN-EN 462-4:1998: Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Doświadczalne wyznaczanie liczbowej jakości obrazu i tablice jakości obrazu
PN-EN 462-5:1999: Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Wskaźniki jakości obrazu (typu podwójny pręcik), wyznaczanie nieostrości obrazu
PN-EN 473:2002: Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących -- Zasady ogólne
PN-EN 571-1:1999: Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Zasady ogólne
PN-EN 583-1:2001: Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 583-1:2001/A1:2006: Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 583-2:2004: Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 2: Nastawianie czułości i zakresu obserwacji
PN-EN 583-3:2000: Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Technika przepuszczania
PN-EN 583-5:2005: Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 5: Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłości
PN-EN 584-2:2001: Badania nieniszczące -- Błona radiograficzna przemysłowa -- Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
PN-EN ISO 11126-3:2000: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Żużel pomiedziowy
PN-EN ISO 11127-1:2001: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Pobieranie próbek
PN-EN ISO 11127-2:2001: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
PN-EN ISO 11127-3:2001: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej
PN-EN ISO 11127-4:2001: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Ocena twardości metodą szkiełek mikroskopowych
PN-EN ISO 11127-5:2001: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Oznaczanie zawartości wilgoci
PN-EN ISO 11127-6:2001: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 6: Oznaczanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie metodą pomiaru przewodnictwa
PN-EN ISO 11127-7:2001: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 7: Oznaczanie chlorków rozpuszczalnych w wodzie
PN-EN ISO 12706:2003: Badania nieniszczące -- Terminologia -- Terminy stosowane w badaniach penetracyjnych
PN-EN ISO 12944-1:2001: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie
PN-EN ISO 12944-2:2001: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk
PN-EN ISO 12944-3:2001: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 3: Zasady projektowania
PN-EN ISO 12944-4:2001: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-5:2007 (oryg.): Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-6:2001: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości
PN-EN ISO 12944-7:2001: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
PN-EN ISO 12944-8:2001: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji
PN-EN ISO 14713:2000: Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych -- Powłoki cynkowe i aluminiowe -- Wytyczne
PN-EN ISO 15156-3:2004 (oryg.): Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały stosowane przy eksploatacji ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy CRA (odporne na korozję) odporne na pękanie i inne stopy
PN-EN ISO 15156-3:2004/AC:2006 (oryg.): Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały stosowane przy eksploatacji ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy CRA (odporne na korozję) odporne na pękanie i inne stopy
PN-EN ISO 1519:2002: Farby i lakiery -- Próba zginania (sworzeń cylindryczny)
PN-EN ISO 15711:2006: Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na odwarstwianie katodowe powłok eksponowanych w wodzie morskiej
PN-EN ISO 16048:2005: Pasywacja części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej
PN-EN ISO 16773-1:2007 (oryg.): Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 1: Terminy i definicje
PN-EN ISO 16773-2:2007 (oryg.): Farby i lakiery -- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) wymalowanych próbek o wysokiej impedancji -- Część 2: Zbiór danych
PN-EN ISO 21587-1:2007 (oryg.): Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych glinokrzemianowych (alternatywa dla metody rentgenowskiej analizy fluoroscencyjnej) -- Część 1: Aparatura, odczynniki, rozpuszczanie i wagowe oznaczanie krzemionki
PN-EN ISO 2409:2007 (oryg.): Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć
PN-EN ISO 2431:1999: Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych
PN-EN ISO 2808:2007 (oryg.): Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki
PN-EN ISO 2810:2005: Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena
PN-EN ISO 2811-1:2002: Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna
PN-EN ISO 3059:2005: Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe -- Warunki obserwacji
PN-EN ISO 3452-3:2001: Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 3: Próbki odniesienia
PN-EN ISO 3452-4:2001: Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 4: Wyposażenie
PN-EN ISO 3651-1:2004: Oznaczanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję -- Część 1: Stale odporne na korozję austenityczne i ferrytyczno-austenityczne (duplex) -- Badanie korozyjne w środowisku kwasu azotowego(V) przez pomiar ubytku masy (próba Hueya)
PN-EN ISO 3651-2:2004: Oznaczanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję -- Część 2: Stale odporne na korozję ferrytyczne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne (duplex) -- Badanie korozyjne w środowisku zawierającym kwas siarkowy(VI)
PN-EN ISO 4624:2004: Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności
PN-EN ISO 4628-1:2005: Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania
PN-EN ISO 4628-2:2005: Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia
PN-EN ISO 4628-3:2005: Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 3: Ocena stopnia zardzewienia
PN-EN ISO 4628-4:2005: Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 4: Ocena stopnia spękania
PN-EN ISO 4628-5:2005: Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 5: Ocena stopnia złuszczenia
PN-EN ISO 4628-6:2007 (oryg.): Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy
PN-EN ISO 4628-8:2006: Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy
PN-EN ISO 8501-1:2007 (oryg.): Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
PN-EN ISO 8501-3:2007 (oryg.): Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni
PN-EN ISO 8502-11:2007: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 11: Terenowa metoda turbidymetrycznego oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w wodzie
PN-EN ISO 8502-12:2006: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 12: Terenowa metoda miareczkowego oznaczania rozpuszczalnych w wodzie jonów żelaza(II)
PN-EN ISO 8502-3:2000: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)
PN-EN ISO 8502-6:2007: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy -- Metoda Bresle'a
PN-EN ISO 8502-8:2006: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 8: Terenowa metoda refraktometrycznego oznaczania wilgoci
PN-EN ISO 8502-9:2002: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie
PN-EN ISO 8504-2:2002: Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna
PN-EN ISO 9400:2004: Stopy na bazie niklu -- Oznaczanie odporności na korozję międzykrystaliczną
PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007: Dotyczy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AP1:2007: Dotyczy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
PN-H-04324:1980: Metale -- Badanie na zmęczenie stykowe
PN-H-04325:1976: Badanie metali na zmęczenie -- Pojęcia podstawowe i ogólne wytyczne przygotowania próbek oraz przeprowadzenia prób
PN-H-04327:1974: Badanie metali na zmęczenie -- Próba osiowego rozciągania - ściskania przy stałym cyklu obciążeń zewnętrznych
PN-H-04334:1984: Badania niskocyklowego zmęczenia metali
PN-H-04503:1961: Odczynniki do badania mikrostruktury stopów żelaza
PN-H-04504:1963: Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych -- Cementyt trzeciorzędowy -- Pasmowość -- Struktura Widmannstaettena
PN-H-04505:1966: Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych -- Wzorce i oznaczanie
PN-H-04507-01:1984: Metale -- Metalograficzne badania wielkości ziarna -- Mikroskopowe metody określenia wielkości ziarna
PN-H-04507-01:1984/AZ1:1998: Metale -- Metalograficzne badania wielkości ziarna -- Mikroskopowe metody określenia wielkości ziarna
PN-H-04507-02:1984: Metale -- Metalograficzne badania wielkości ziarna -- Metody ujawniania byłego ziarna austenitu w stalach nieaustenitycznych
PN-H-04507-03:1984: Metale -- Metalograficzne badania wielkości ziarna -- Metoda makroskopowa określania wielkości byłego ziarna austenitu na przełomie
PN-H-04507-04:1984: Metale -- Metalograficzne badania wielkości ziarna -- Metoda badania przegrzewności stali
PN-H-04512:1975: Metale nieżelazne -- Odczynniki do ujawniania mikrostruktury
PN-H-04661:1975: Żeliwo szare sferoidalne i ciągliwe -- Badania metalograficzne -- Określanie mikrostruktury
PN-H-04662:1984: Żeliwo i staliwo -- Badania na zmęczenie
PN-ISO 15184:2001: Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową
PN-ISO 3057:2000: Badania nieniszczące -- Badanie powierzchni technikami replik metalograficznych
PN-ISO 3058:2001: Badania nieniszczące -- Przyrządy pomocnicze do badań wizualnych -- Dobór lup o małych powiększeniach
PN-M-69008:1987: Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-V-84000:1998: Okrętowe systemy ochrony katodowej -- Ogólne wymagania i badania

Wszelkie prawa zastrzeżone Politechnika Gdańska ® 2007