Politechnika Gdańska

Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-952  Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR

 

systemu punktowego (ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk,  luty  2003


 

 

 

ZAWARTOŚĆ

 

 

 

 

 

1.       Wprowadzenie

2.       Informacje o Wydziale

3.       Zasady przyporządkowywania punktów ECTS przedmiotom

4.       Załącznik do Regulaminu Studiów Dziennych Politechniki Gdańskiej,

          Regulamin Systemu Punktowego

5.       Sylwetka absolwenta

6.       Organizacja procesu nauczania – kierunek Budownictwo

6.1.       Plany studiów

6.2.       Przydział punktów ECTS

6.3.       Treści programowe


1.   WPROWADZENIE

 

          Integracja europejska i bardzo głębokie zmiany na rynku pracy stawiają przed absolwentami wyższych uczelni nowe wymagania. Przed podobnymi wymaganiami stoją uczelnie, które muszą przygotować absolwenta gotowego podjąć się nowych zadań i spełniać oczekiwania pracodawców w nowej rzeczywistości. Przy ocenie absolwenta liczy się głównie poziom przygotowania zawodowego, kreatywność oraz umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Naprzeciw tym wymaganiom – przynajmniej w części – wychodzi możliwość zamiennego studiowania różnych przedmiotów na różnych wydziałach i uczelniach oraz możliwość wyboru przez studenta przedmiotów kształtujących jego sylwetkę. Przeszkodą w tym względzie był jednak brak powszechnego systemu porównywania odbytych studiów czy przedmiotów na innych wydziałach i uczelniach. W tym kontekście, również uznawanie równoważności studiów odbywanych w różnych krajach stawało się problematyczne.

          Od wielu lat kraje Unii Europejskiej popierają i promują współpracę między uczelniami, która przynosi pozytywne efekty w postaci podnoszenia jakości kształcenia. Jednym z programów ogólnoeuropejskich stanowiącym tak pojętej integracji był program SOCRATES/ERASMUS, w którym od roku 1998 bierze udział również Polska. Podstawą uznawalności odbytych studiów stał się opracowany w jego ramach programu ERASMUS system transferu punktów ECTS (European Credit Transfer System).

          System ECTS zakłada przyporządkowanie przedmiotom objętym programem studiów punktów w ilości odpowiadającej niezbędnemu nakładowi pracy na ich opanowanie. W systemie założono, że całkowity nakład pracy rocznej odpowiada 60 punktom. System ma charakter elastyczny i pozwala uczelniom oraz wydziałom na wprowadzenie własnych współczynników korekcyjnych - zgodnie z lokalną specyfiką programu studiów. Zasadniczo jednak, poszczególnym przedmiotom przydzielona jest ilość punktów, odpowiadająca tygodniowej liczbie godzin zajęć pomnożonej przez tak zwany współczynnik nakładu pracy własnej. Punkty te są ponadto wykorzystywane do obliczania średniej ważonej oceny postępów w nauce.

          Kierując się koniecznością włączenia systemu organizacji kształcenia w Polsce do nurtu europejskiego, od pewnego czasu trwają intensywne prace przygotowawcze do powszechnego wdrożenia systemu punktów kredytowych ECTS na uczelniach polskich. W odniesieniu do wyższych szkół technicznych zaowocowało to Porozumieniem o zasadach systemu punktowego w elastycznym systemie studiów trzystopniowych zawartym na Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych odbytej w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 28 stycznia 1999 roku. Przyjęto na nim ogólne zasady systemu punktowego, pozostawiając poszczególnym uczelniom rozwiązania szczegółowe. Na poziomie uczelni rozwiązane powinny być problemy przygotowania zasad przypisywania punktów przedmiotom, określania zasad rejestracji i urlopowania studentów, skreśleń i wznowień, powtarzania zajęć a także powiązania systemu punktowego z systemem pomocy materialnej oraz zasad obliczania ostatecznego wyniku studiów.

          W roku 1998 rozpoczęła pracę komisja senacka Politechniki Gdańskiej ds. wdrożenia systemu punktów ECTS. Opierając się na przykładach istniejących opracowań polskich i europejskich oraz na wspomnianych zasadach przyjętych przez Konferencje Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, opracowano zasady uczelniane przyjęte następnie przez Senat PG. Nowe zasady uwzględniono w formie zmian do Regulaminu Studiów Politechniki Gdańskiej.

          Z dniem 1 października 1999 roku Politechnika Gdańska rozpoczęła na wszystkich latach pierwszych wdrażanie systemu punktu ECTS. Decyzję tę poprzedziły wielomiesięczne dyskusje środowiskowe na wszystkich Wydziałach Politechniki Gdańskiej. System ECTS omawiany był też przez Komisję Programową i na posiedzeniach Rady Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

          Władze Wydziału oddają Informator w ręce użytkowników z przekonaniem, że przyczyni się on do lepszego zrozumienia zasad punktów ECTS a w przyszłości do podniesienia jakości kształcenia i mobilności studentów. Od studentów i pracowników Wydziału oczekujemy życzliwych uwag, mogących się przydać w doskonaleniu systemu. Prace nad jego wdrożeniem i usprawnieniem będą, bowiem trwać przez najbliższe lata.

 

Gdańsk,  luty  2003


2.      INFORMACJE OGÓLNE O WYDZIALE

 

 

           KIEROWNICTWO WYDZIAŁU (kadencja 2002-2005

Funkcja

Imię i Nazwisko

telefon

e-mail

Dziekan

Prof. dr hab. inż.

Bohdan Zadroga, prof. zw. PG

(+48)(58)347-26-07

bzad@pg.gda.pl

blorb@pg.gda.pl

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż.

Adam Bolt, prof. nadzw. PG

(+48)(58)347-27-84

abolt@pg.gda.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż.

Bernard Quant, prof. nadzw. PG

(+48)(58)347-13-22

quant@pg.gda.pl

Dyrektor ds. Administracyjnych

mgr inż.

Anna Biedrzycka

(+48)(58)347-11-02

abied@pg.gda.pl

 

Studenci:                                 680

Nauczyciele akademiccy:         55,

w tym 8 profesorów tytularnych, 10 profesorów uczelnianych

Katedry:                                  8

Język wykładowy:                   polski

Kierunki studiów dziennych:     1. Budownictwo

                                   2. Inżynieria Środowiska

 Kierunki studiów wieczorowych:         1. Inżynieria Środowiska

 

Punktacja ECTS

Skala ocen:

ocena

Definicja

5,5

celujący

5

bardzo dobry

4,5

ponad dobry

4

dobry

3,5

dość dobry

3

dostateczny

2

niedostateczny

 


   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYDZIAŁU - KATEDRY:

 

BUDOWNICTWA MORSKIEGO

Kierownik:       dr hab. inż. Michał Topolnicki, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-10-85, 347-26-11

                        e-mail: mtopol@pg.gda.pl

Profesorzy:       prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz

                        telefon: (+48)(58)347-29-43

                        e-mail: bmazur@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        4 osoby, w tym 4 doktorów

 

BUDOWNICTWA WODNEGO I GOSPODARKI WODNEJ

Kierownik:       dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-29-03, (+48)(58)347-17-36

                        e-mail: abolt@pg.gda.pl

Profesorzy:       prof. dr hab. inż. Stefan Bednarczyk

                        telefon: (+48)(58)347-20-43

                        e-mail: sbed@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        4 osoby, w tym 4 doktorów

 

GEODEZJI

Kierownik:       dr inż. Zygmunt Kurałowicz

                        telefon: (+48)(58)347-22-20

                        e-mail: zkur@pg.gda.pl

Profesorzy:       dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-14-09

                        e-mail: zsul@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        4 osoby, w tym 2 doktorów

 


 

GEOTECHNIKI

Kierownik:       prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-27-01

                        e-mail: bzad@pg.gda.pl

Profesorzy:       prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

                        telefon: (+48)(58)347-27-01

                        e-mail: edemb@pg.gda.pl

                        prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Tejchman

                        telefon: (+48)(58)347-15-76

                        e-mail: atej@pg.gda.pl

                        prof. dr hab. inż. Wiesław Odrobiński

                        telefon: (+48)(58)347-13-48

                        e-mail: wodr@pg.gda.pl

                        dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-11-32

                        e-mail: kgwiz@pg.gda.pl

                        dr hab. Zbigniew Sikora, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-20-75

                        e-mail: zbig@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        9 osób, w tym 8 doktorów

 

HYDRAULIKI I HYDROLOGII

Kierownik:       prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG
                        telefon: (+48)(58)347-19-02

                        e-mail: rszym@pg.gda.pl

Profesorzy:       dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-22-59

                        e-mail: jsaw@pg.gda.pl

                        dr hab. inż. Kazimierz Burzyński, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-28-32

                        e-mail: kburz@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        5 osób, w tym 5 doktorów


 

HYDROGEOLOGII I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

Kierownik:       prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
                        telefon: (+48)(58)347-23-11

                        e-mail: bkoz@pg.gda.pl

Profesorzy:       prof. dr hab. inż. Wiesław Subotowicz

                        telefon: (+48)(58)347-24-92

                        e-mail: wsub@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        3 osoby, w tym 2 doktorów

 

INŻYNIERII SANITARNEJ

Kierownik:       prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik

                        telefon: (+48)(58)347-21-03, (+48)(58)347-24-21

                        e-mail: pkow@pg.gda.pl

Profesorzy:       dr hab. inż. Roman Wichowski

                        telefon: (+48)(58)347-23-03

                        e-mail: rwich@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        7 osób, w tym 6 doktorów

 

TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW

Kierownik:       prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
                        telefon: (+48)(58)347-27-43

                        e-mail: kola@pg.gda.pl

Profesorzy:       prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak

                        telefon: (+48)(58)347-23-19

                        e-mail: hoba@pg.gda.pl

                        dr hab. inż. Bernard Quant, prof. nadzw. PG

                        telefon: (+48)(58)347-13-53

                        e-mail: quant@pg.gda.pl

Pozostali nauczyciele akademiccy:

                        9 osób, w tym 7 doktorów

 


3.     Zasady przyporządkowanie punktów ECTS przedmiotom - jednostkom

                                      dydaktycznym programu studiów

 

1.       Ustala się wspólnie dla całej PG zasady, o których mowa wyżej.

 

2.       Przedmiotowi i przyporządkowane zostają punkty, których liczba pi obliczona jest

          wg niżej przytoczonego algorytmu.

 

2.1.    Szacuje się semestralny nakład pracy studenta wkładanej w opanowanie i – tego

          przedmiotu jako:

 

                     npi = ti + ni = ti (1 + wi)

 

          gdzie:

 

                      ti – tygodniowa liczba godzin zajęć z i – tego przedmiotu, ocenianych

                     (zaliczanych) lącznie w danym semestrze,

                      ni – szacunkowa liczba godzin pracy własnej, niezbędnych do zaliczenia

                      i – tego przedmiotu

                      wi – współczynnik pracochłonności i – tego przedmiotu.

 

2.2         Liczbę punktów pi uzyskujemy ze wzoru:

 

 

 

Zaokrąglając wynik do 0.5 punktu

 

2.3.    Gdy łączna liczba punktów w danym semestrze jest większa lub mniejsza od 30,

          odpowiednio 0 0.5 zmniejszamy liczbę punktów przedmiotów punktowanych najwyżej,

          lub zwiększamy liczbę punktów przedmiotów punktowanych najniżej.

 

2.4.    Współczynnik wi winien przybierać wartość 0 ≤ wi ≤ 3.

 

Ustalenia  ogólnouczelniane:

a.       WF                                                                                 wi = 0

b.       języki, przedm. Hum. – społ. Niekierunkowe                                  wi = 1

c.       przedmioty podstawowe i kierunkowe, zaliczane egzaminem                             wi = 2   3

 

Zalecenia

Inne przedmioty egzaminacyjne  wi = (1    2)

Przedmioty zaliczane z wyjątkiem Projektów i Seminariów   wi = (0.5  1)

Projekty  wi = (1   3)

Seminaria  wi = 0.25

 

 

 


4.           Załącznik do Regulaminu Studiów Dziennych Politechniki Gdańskiej
                                       Regulamin Systemu Punktowego

 

A. Zasady ogólne

 

1. Wszystkie składniki każdego przedmiotu wyodrębnionego w planie studiów danego semestru podlegają łącznej ocenie, o której mowa w §11 Regulaminu Studiów. Oprócz oceny, przedmiotowi przyporządkowuje się punkty będące miarą pracochłonności jego opanowania. Liczba tych punktów jest wielokrotnością 0.5; zaleca się, aby była to liczba całkowita.

2. Student uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu, bez względu na wysokość otrzymanej pozytywnej oceny. Rejestr uzyskanych punktów prowadzi dziekanat. Zaliczony przedmiot, któremu przyporządkowano odpowiednią liczbę punktów, nie podlega powtórnemu zaliczeniu.

1.      Łączna liczba punktów przyporządkowanych pojedynczemu semestrowi wynosi 30.

Zaleca się, by za indywidualny nakład pracy związany z przygotowaniem pracy dyplomowej przyznawać studentowi maksymalnie 30 pkt. (Punkty te należy rozdzielić pomiędzy wszystkie semestry, w których przygotowanie pracy dyplomowej jest przewidziane w plamie studiów).

4. Ogólne zasady przyporządkowania punktów przedmiotom podstawowym i nietechnicznym są jednolite dla całej Uczelni, określa je Zarządzenie Rektora nr 6/99 z 5 maja 1999. W pozostałych przypadkach decyzje podejmują rady wydziałów, zgodnie z procedurą zawartą w tym zarządzeniu.

 

B. Zasady rejestracji, powtórzeń i skreśleń

 

5. Warunkiem rejestracji na k - ty semestr (k = 3, ....) jest uzyskanie po semestrze  poprzedzającym co najmniej [ (k-1) 30 - d] punktów, gdzie d jest dopuszczalnym długiem.

6. Podział rocznego limitu punktów (60 pkt.) pomiędzy semestry pierwszego roku studiów ustala rada wydziału. Po semestrze pierwszym i ostatnim nie dopuszcza się długu. Nieuzyskanie po semestrze pierwszym ustalonej przez radę wydziału liczby punktów powoduje skreślenie z listy studentów. Po pierwszym semestrze, w wyjątkowych przypadkach, dziekan może wyrazić zgodę na jednokrotne, odpłatne powtarzanie semestru pierwszego. Po semestrze ostatnim liczba uzyskanych punktów musi wynosić 30N, gdzie N jest liczbą semestrów, zgodnie z planem studiów. Niespełnienie ww. warunku oznacza niezłożenie pracy dyplomowej, stanowiącej wyodrębnioną jednostkę dydaktyczną. Dopuszczalne jest złożenie tej pracy w ciągu jednego roku od końca semestru dyplomowego.

7. Jako dopuszczalny uznaje się dług skumulowany nie przekraczający 6 pkt., przy czym dług ten nie może wynikać z niezaliczenia przedmiotów, które - zgodnie z planem studiów - są obowiązkowymi poprzednikami przedmiotów semestru następnego.

W przypadku, w którym liczba punktów przyporządkowanych przedmiotowi przekracza 6 punktów, jako dopuszczalny dług punktowy uznaje się dług wynikający z niezaliczenia tego przedmiotu.

8. Student, który uzyskuje rejestrację z długiem dopuszczalnym, nie jest obciążony opłatą za powtarzanie przedmiotu.

9. Gdy skumulowany dług (z kolejnych semestrów) przekracza wartość dopuszczalną, ale nie jest większy od 12 pkt., dziekan podejmuje decyzję o skierowaniu studenta na odpłatne powtarzanie przedmiotów, przy założeniu, że opłata będzie proporcjonalna do liczby brakujących godzin.

10. Gdy skumulowany dług jest większy od 12 punktów, student zostaje skreślony z listy studentów lub odpłatnie powtarza niezaliczone przedmioty, bez możliwości realizacji planu studiów wyższych semestrów.

11. Dług związany z niezaliczeniem obligatoryjnych przedmiotów semestru k - tego (k = 2, ....) powinien być usunięty nie później niż do końca semestru (k + 2). Informacja o terminie zaliczenia musi być wpisana do indeksu.

12.  Rodzaj i wysokość długu punktowego podlega sprawdzaniu co semestr.

13. Studenci uzyskujący w danym semestrze maksymalną liczbę punktów mogą się ubiegać o zezwolenie na zaliczenie w następnym semestrze dodatkowych przedmiotów z tym, że liczba uzyskanych w ten sposób punktów nie powinna przekraczać 6 (punkty te nie mogą kompensować długów).


14. Wprowadza się jako wskaźnik oceny postępów w nauce następującą średnią ważoną

(ocena postępów)po k semestrach =      k = 1, 2, ...

gdzie: oi - pozytywna ocena zaliczenia i-tego przedmiotu, wg przyjętej skali ocen (§11 Regulaminu), pi - punkty przyporządkowane przedmiotowi.

 

C. Obliczanie ostatecznego wyniku studiów

 

15. Egzaminowi dyplomowemu nie przyporządkowuje się punktów.

16. Ostateczny wynik studiów oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako sumę trzech składników:

0.5 średniej ważonej wszystkich ocen pozytywnych. Jako wagę przyjmuje się iloraz liczby punktów przyporządkowanych danemu przedmiotowi i całkowitej liczby punktów,

0.25 oceny pracy dyplomowej,

0.25 oceny egzaminu dyplomowego.

 

D. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nie uregulowanych w Załączniku stosuje się bezpośrednio przepisy Regulaminu Studiów.

Przed rozpoczęciem studiów, dziekan jest zobowiązany podać do wiadomości studentów plan ich studiów wraz z punktami.

Niniejszy Załącznik jest zgodny z Głównymi Zasadami Systemu Punktowego, uchwalonymi przez Senat PG, w dniu 24 lutego 1999 r.


5.     Sylwetka i profil absolwenta kierunku kształcenia Budownictwo

 

Absolwent z tytułem magistra inżyniera budownictwa ma wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności techniczne niezbędne do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, wykonawstwa i zarządzania obiektami budownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

·        budownictwo wodne śródlądowe i morskie (jedyna specjalizacja w Polsce)

·        budownictwo hydroenergetyczne i gospodarkę wodną,

·        składowiska odpadów,

·        obiekty budowlane inżynierii sanitarnej,

·        zagadnienia geotechniki w budownictwie i inżynierii środowiska.

 

Oprócz ugruntowanej wiedzy inżynierskiej absolwenci uzyskują również podstawy wiedzy ekonomicznej i socjologicznej, umożliwiającej pełnienie funkcji kierowniczych  w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych oraz w urzędach administracji samorządowej.

Nabyta w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym i inżynierskim oprogramowaniem komputerowym, a także praktyczna znajomość co najmniej jednego języka obcego stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów w kraju i za granicą, co nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Rodzaj oraz wymiar godzinowy i zakres merytoryczny przedmiotów objętych programem studiów pozwala absolwentom, po zdobyciu wymaganej praktyki wykonawczej lub projektowej, ubiegać się o odpowiednie uprawnienia budowlane.

Indywidualne predyspozycje i szeroka wiedza umożliwiają najzdolniejszym absolwentom podejmowanie również zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym, wyższym oraz w instytutach naukowo-badawczych. Profil absolwenta kształtowany jest na IV i V roku studiów i uzależniony jest od ukończonej specjalności.

 

Absolwenci wybierający specjalność Budownictwo Wodne i Morskie mają rozszerzone wykształcenie i wiedzę dotyczące:

·                hydrauliki i hydrologii w odniesieniu do wód śródlądowych oraz hydrauliki morskiej,

·                hydrogeologii,

·                śródlądowych obiektów hydrotechnicznych, jak np. jazy, zapory, śluzy i elektrownie wodne,

·                regulacji rzek, gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,

·                budowli morskich, jak np. falochrony, nabrzeża, pochylnie, doki suche, podnośniki statków,

·                budowli pełnomorskich, jak platformy wiertnicze, wyspy sztuczne, rurociągi morskie,

·                planowania portów i robót pogłębiarskich,

·                ochrony brzegu morskiego.

 

Absolwenci kończący specjalność Geotechnika mają poszerzone wiadomości z zakresu geotechniki w zakresie różnych rodzajów budownictwa i  inżynierii środowiska, a szczególnie:           

·        najnowszych metod rozpoznawania i badań podłoża gruntowego na lądzie i morzu,

·        oceny warunków geologicznych i hydrogeologicznych,

·        współpracy fundamentów budowli z podłożem gruntowym,

·        posadowienia obiektów budowlanych w złożonych i nietypowych  warunkach gruntowo-wodnych,

·        posadowienia obiektów wielkogabarytowych o złożonych układach obciążeń zewnętrznych,

·        zabezpieczania i stateczności klifów morskich,

·        migracji zanieczyszczeń w gruntach i oczyszczania gruntów,

·        rekultywacji terenów zdegradowanych.


6.    ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA – KIERUNEK BUDOWNICTWO

 

Działalność dydaktyczna prowadzona jest w 8 zaprezentowanych katedrach, które dysponują licznymi, nowocześnie wyposażonymi laboratoriami. 

Profil studiów na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska obejmuje dwa kierunki: Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Ponadto, Wydział prowadzi studium doktoranckie.

·        Stopień magistra inżyniera uzyskuje się na 5-letnich, dziennych studiach magisterskich na kierunku Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska. Studia mają charakter jednostopniowy.   

·        Tytuł inżyniera uzyskuje się na 4-letnich, odpłatnych studiach wieczorowych na kierunku Inżynieria Środowiska.

·        Stopień doktora nauk technicznych uzyskuje się na 4-letnich studiach doktoranckich.

 

            Zgodnie z ustalonymi wytycznymi każdy z prowadzonych w ramach programu studiów przedmiotów punktowany jest według skali ECTS

 


6.1.                     PLANY  STUDIÓW (plik I-16b/plan BUD)
6.2.   PRZYDZIAŁ PUNKTÓW  ECTS  dla  KIERUNKU  BUDOWNICTWO

 

 

Kod

 

Przedmiot

Suma godzin w semestrze

Godziny zajęć tygodniowo

 

Punkty

w

ć

l

p

s

ROK  I  SEMESTR  1

 

Matematyka

60

4

 

 

 

 

7

 

Matematyka

60

 

4

 

 

 

4,5

 

Geometria wykreślna

15

1

 

 

 

 

1

 

Geometria wykreślna

30

 

 

 

2

 

3,5

 

Geodezja

15

1

 

 

 

 

1

 

Geodezja

15

 

1

 

 

 

1,5

 

Rysunek techniczny

15

 

 

 

1

 

1,5

 

Geologia

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Geologia

15

 

 

1

 

 

1

 

Geologia

15

 

 

 

1

 

1,5

 

Filozofia

15

1

 

 

 

 

1

 

Filozofia

15

 

1

 

 

 

1

 

Socjologia

15

1

 

 

 

 

1

 

Socjologia

15

 

1

 

 

 

1

 

Wychowanie fizyczne

30

 

2

 

 

 

-

Suma w pierwszym semestrze

360

10

9

1

4

-

30

ROK  I  SEMESTR  2

 

Matematyka

45

3

 

 

 

 

5,5

 

Matematyka

45

 

3

 

 

 

3,5

 

Fizyka

30

2

 

 

 

 

2

 

Fizyka

15

 

1

 

 

 

1

 

Geodezja

15

1

 

 

 

 

2

 

Geodezja

15

 

 

1

 

 

1,5

 

Mechanika ogólna

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Mechanika ogólna

30

 

2

 

 

 

2,5

 

Mechanika płynów

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Mechanika płynów

15

 

1

 

 

 

1,5

 

Ekonomia

45

3

 

 

 

 

2,5

 

Ekonomia

15

 

1

 

 

 

1

 

Wychowanie fizyczne

30

 

2

 

 

 

-

Suma w drugim semestrze

360

13

10

1

-

-

30

ROK  II  SEMESTR  3

 

Matematyka

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Matematyka

30

 

2

 

 

 

3,5

 

Fizyka

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Fizyka

15

 

1

 

 

 

1,5

 

Fizyka

30

 

 

2

 

 

3

 

Chemia

30

2

 

 

 

 

3

 

Chemia

15

 

1

 

 

 

1,5

 

Materiały budowlane

30

2

 

 

 

 

1,5

 

Materiały budowlane

15

 

1

 

 

 

1

 

Mechanika budowli

45

3

 

 

 

 

2,5

 

Mechanika budowli

30

 

2

 

 

 

1,5

 

Hydraulika

30

2

 

 

 

 

1,5

 

Hydraulika

15

 

1

 

 

 

1

 

Wychowanie fizyczne

30

 

2

 

 

 

-

 

Język obcy

30

 

2

 

 

 

1,5

Suma w trzecim semestrze

405

13

12

2

-

-

30

 


 

Kod

 

Przedmiot

Suma godzin w semestrze

Godziny zajęć tygodniowo

 

Punkty

w

ć

l

p

s

ROK  II  SEMESTR  4

 

Mechanika ośrodków rozdrobnionych

30

2

 

 

 

 

3

 

Mechanika ośrodków rozdrobnionych

30

 

2

 

 

 

3

 

Podstawy informatyki

30

2

 

 

 

 

1,5

 

Podstawy informatyki

30

 

 

2

 

 

1,5

 

Technologia betonu

15

1

 

 

 

 

1

 

Technologia betonu

15

 

1

 

 

 

0,5

 

Technologia betonu

15

 

 

1

 

 

0,5

 

Wytrzymałość materiałów

45

3

 

 

 

 

3

 

Wytrzymałość materiałów

30

 

2

 

 

 

2

 

Wytrzymałość materiałów

15

 

 

1

 

 

1

 

Hydraulika

30

2

 

 

 

 

3

 

Hydraulika

30

 

 

2

 

 

3

 

Hydrogeologia

30

2

 

 

 

 

3

 

Hydrogeologia

30

 

 

 

2

 

3

 

Język obcy

30

 

2

 

 

 

1

Suma w czwartym semestrze

405

12

7

6

2

-

30

ROK  III  SEMESTR  5

 

Konstrukcje betonowe

30

2

 

 

 

 

3

 

Konstrukcje betonowe

30

 

 

 

2

 

2,5

 

Mechanika gruntów I

30

2

 

 

 

 

3

 

Mechanika gruntów I

15

 

1

 

 

 

1,5

 

Mechanika gruntów I

15

 

 

1

 

 

1,5

 

Budownictwo ogólne

30

2

 

 

 

 

3

 

Budownictwo ogólne

15

 

1

 

 

 

1

 

Mechanika budowli

30

2

 

 

 

 

3

 

Mechanika budowli

15

 

1

 

 

 

1,5

 

Mechanika budowli

15

 

 

 

1

 

1

 

Metody komputerowe

45

3

 

 

 

 

3,5

 

Metody komputerowe

15

 

1

 

 

 

1

 

Metody komputerowe

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Grafika inżynierska CAD

30

 

 

2

 

 

1,5

 

Język obcy

30

 

2

 

 

 

1,5

Suma w piątym semestrze

375

11

6

3

5

-

30

ROK  III  SEMESTR  6

 

Konstrukcje betonowe

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Konstrukcje betonowe

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Hydrologia

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Hydrologia

15

 

 

1

 

 

1

 

Hydrologia

15

 

 

 

1

 

1

 

Budownictwo ogólne

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Budownictwo ogólne

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Fundamentowanie I

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Fundamentowanie I

30

 

 

 

2

 

2

 

Konstrukcje metalowe

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Konstrukcje metalowe

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Budownictwo komunikacyjne

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Budownictwo komunikacyjne

15

 

 

 

1

 

1

 

Język obcy

30

 

2

 

 

 

1,5

Suma w szóstym semestrze

375

12

2

1

10

-

30

 


 

Kod

 

Przedmiot

Suma godzin w semestrze

Godziny zajęć tygodniowo

 

Punkty

w

ć

l

p

s

ROK  IV  SEMESTR  7         BUDOWNICTWO WODNE I MORSKIE

 

Geodezja z metrologią

15

1

 

 

 

 

1,5

 

Geodezja z metrologią

15

 

1

 

 

 

1

 

Konstrukcje metalowe

30

2

 

 

 

 

3

 

Konstrukcje metalowe

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Wodociągi i kanalizacja

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Budownictwo wodne I

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Budownictwo wodne I

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Budownictwo morskie I

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Budownictwo morskie I

30

 

 

 

2

 

1

 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

15

 

 

 

2

 

1

 

Hydraulika morska

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Hydraulika morska

15

 

1

 

 

 

1

 

Hydraulika morska

15

 

 

1

 

 

1

 

Teoria konstrukcji hydrotechnicznych

45

3

 

 

 

 

4

 

Teoria konstrukcji hydrotechnicznych

15

 

1

 

 

 

1

Suma w siódmym semestrze

420

16

3

1

8

-

30

ROK  IV  SEMESTR  7         GEOTECHNIKA

 

Geodezja z metrologią

15

1

 

 

 

 

1,5

 

Geodezja z metrologią

15

 

1

 

 

 

1

 

Konstrukcje metalowe

30

2

 

 

 

 

3

 

Konstrukcje metalowe

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Wodociągi i kanalizacja

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Budownictwo wodne I

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Budownictwo wodne I

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Budownictwo morskie I

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Budownictwo morskie I

30

 

 

 

2

 

1

 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

15

 

 

 

2

 

1

 

Geologia inżynierska

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Geologia inżynierska

15

 

 

1

 

 

1

 

Mechanika gruntów II

45

3

 

 

 

 

4

 

Mechanika gruntów II

15

 

1

 

 

 

1

Suma w siódmym semestrze

420

16

2

1

9

-

30

 


 


 

Kod

 

Przedmiot

Suma godzin w semestrze

Godziny zajęć tygodniowo

 

Punkty

ROK  IV  SEMESTR  8         BUDOWNICTWO WODNE I MORSKIE

 

Technologia i organizacja budownictwa

45

3

 

 

 

 

3,5

 

Technologia i organizacja budownictwa

30

 

2

 

 

 

1,5

 

Technologia i organizacja budownictwa

15

 

 

 

1

 

1

 

Regulacja rzek

30

2

 

 

 

 

3

 

Regulacja rzek

15

 

1

 

 

 

1

 

Budownictwo wodne II

45

3

 

 

 

 

4,5

 

Budownictwo wodne II

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Budownictwo morskie II

45

3

 

 

 

 

4,5

 

Budownictwo morskie II

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Drogi wodne i porty

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Drogi wodne i porty

15

 

 

 

1

 

1

 

Dynamika i ochrona brzegów

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Dynamika i ochrona brzegów

15

 

 

 

1

 

1

Suma w ósmym semestrze

375

15

3

-

7

-

30

ROK  IV  SEMESTR  8         GEOTECHNIKA

 

Technologia i organizacja budownictwa

45

3

 

 

 

 

3,5

 

Technologia i organizacja budownictwa

30

 

2

 

 

 

1,5

 

Technologia i organizacja budownictwa

15

 

 

 

1

 

1

 

Mechanika skał

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Mechanika skał

15

 

1

 

 

 

1

 

Dynamika gruntów

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Dynamika gruntów

15

 

1

 

 

 

1

 

Fundamentowanie II

45

3

 

 

 

 

5

 

Fundamentowanie II

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Techniki fundamentowania

30

2

 

 

 

 

2,5

 

Techniki fundamentowania

30

 

 

 

2

 

1,5

 

Geologia morza

30

2

 

 

 

 

3,5

 

Geologia morza

15

 

 

 

1

 

1

Suma w ósmym semestrze

360

14

4

-

6

-

30

ROK  V  SEMESTR  9         BUDOWNICTWO WODNE I MORSKIE

 

Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych

30

2

 

 

 

 

 

 

Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych

30

 

 

 

2

 

 

 

Roboty czerpalne i podwodne

30

2

 

 

 

 

 

 

Roboty czerpalne i podwodne

30

 

 

 

2

 

 

 

Drogi wodne i porty

30

2

 

 

 

 

 

 

Drogi wodne i porty

15

 

 

 

1

 

 

 

Elektrownie wodne

30

2

 

 

 

 

 

 

Elektrownie wodne

30

 

 

 

2

 

 

 

Gospodarka wodna

30

2

 

 

 

 

 

 

Gospodarka wodna

30

 

 

 

2

 

 

 

Oceanotechnika

30

2

 

 

 

 

 

 

Oceanotechnika

15

 

1

 

 

 

 

Suma w dziewiątym semestrze

330

12

1

-

9

-

30

 


 


 

Kod

 

Przedmiot

Suma godzin w semestrze

Godziny zajęć tygodniowo

 

Punkty

ROK  V  SEMESTR  9         GEOTECHNIKA

 

Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych

30

2

 

 

 

 

 

 

Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych

30

 

 

 

2

 

 

 

Fundamenty specjalne

30

2

 

 

 

 

 

 

Fundamenty specjalne

15

 

1

 

 

 

 

 

Fundamenty specjalne

30

 

 

 

2

 

 

 

Budowle ziemne

45

3

 

 

 

 

 

 

Budowle ziemne

15

 

1

 

 

 

 

 

Budowle ziemne

30

 

 

 

2

 

 

 

Budownictwo podziemne

30

2

 

 

 

 

 

 

Budownictwo podziemne

30

 

 

 

2

 

 

 

Geotechnika w inżynierii środowiska

30

2

 

 

 

 

 

 

Geotechnika w inżynierii środowiska

30

 

 

 

2

 

 

Suma w dziewiątym semestrze

354

11

2

-

10

-

30

ROK  V  SEMESTR  10

 

Seminarium dyplomowe

30

 

 

 

 

2

 

 

Praca dyplomowa

300

 

 

 

 

20

 

Suma w dziesiątym semestrze

330

-

-

-

-

22

30

 


6.3.   Treści  programowe 

 

Przedmioty wspólne dla kierunku Budownictwo

 

Nazwa przedmiotu

Filozofia

Kod

3 B

Semestr

I

Godziny

1

1

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

C

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

 

Katedra

Zakład Nauk Filozoficznych

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Zofia Chrzanowska

 

 

Treść programu

 

Zakres problemowy filozofii. Przedmiot i metoda. Obraz przyrody w interpretacji pierwszych szkół

filozoficznych starożytnej Grecji. Platoński model wiedzy prawdziwej.  Zagadnienie matematycznoś-

ci nauki. Metafizyka i logika Arystotelesa. Św. Augustyn jako twórca teologii chrześcijańskiej. Rece-

pcja Arystotelesa w filozofii św. Tomasza. Kartezjusz jako twórca nowożytnej filozofii. Kant–synteza

empiryzmu i racjonalizmu. Przewrót kopernikański Kanta. Hegel a Marks. Los człowieka w egzys-

tencjaliźmie XIX i XX wieku. Resentyment i nihilizm filozofii Nietzschego. Rewolucja personalis-

-tyczna. Pozytywizm i filozofia nauki.

Literatura:

W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii"  (lub inna historia filozofii do wszystkich tema-tów; wiele wydań)

W. Heisenberg, "Ponad granicami", PWN, Warszawa 1985.

Praca zbiorowa (M. Heller, J. Życiński, red.) "Filozofować w kontekście nauki", PTT, Kraków 1987.

Platon, "Uczta" (wiele wydań).

F. Capra, "Punkt zwrotny", PIW, Warszawa 1987.

H. von Ditfurth, "Nie tylko z tego świata jesteśmy", PAX, Warszawa 1985.

P. Davies, "Bóg i nowa fizyka", Cyklady, Warszawa 1996.

F. Nietzsche,  "Tako rzecze Zaratustra"

J. Tischner, "Drogi i bezdroża miłosierdzia", Wydawnictwo AA, Kraków 2001.

K. Popper, „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”, PWN, Warszawa 1993.

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Socjologia

Kod

4 B

Semestr

1

Godziny

1

1

 

1

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

z

Katedra

 

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Adam Szlachciak

 

 

Treść programu

 

Możliwości i zakres socjologii jako nauki o społeczeństwie. Empiryczne poznawanie zjawisk  spo-

łecznych. Społeczeństwo jako rzeczywistość obiektywna i subiektywna. Człowiek i jego miejsce w

Strukturze społecznej. Pierwotne formy więzi społecznych. Mechanizmy kształtowania postaw.

Zderzenia kulturowe jako proces tworzenia nowych wartości. Subkultury młodzieżowe. Internalizacja

Norm a indywidualność człowieka. Rodzina jako grupa społeczna. Socjotechnika jako inżynieria

Społeczna. Struktura a stratyfikacja społeczna. Kształtowanie się polskiej klasy średniej. Umiejętność

rozwiązywania konfliktów społecznych

 

Literatura:

 

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 


 

 

Nazwa przedmiotu

Ekonomia

Kod

5 B

Semestr

2

Godziny

3

1

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

Z

Katedra

Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Krzysztof Zięba

 

 

Treść programu

 

Przedmiot ekonomii. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze. Pieniądz. Banki i system

bankowy. Produkt i dochód narodowy. Determinanty Produktu Krajowego Brutto. Polityka fiskalna

i budżet państwa. Cykle gospodarcze. Inflacja i bezrobocie. Handel i finanse międzynarodowe.

Podstawy mikroekonomii. Podstawy teorii przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo na rynku konkurencji

doskonałej i monopolu. Elementy teorii gier.

 

 

 

Literatura:

P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, „Ekonomia 1”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

"Podstawy ekonomii", red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Matematyka

Kod

6/I B

Semestr

1

Godziny

4

4

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Analizy Matematycznej i Numerycznej

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

dr Barbara Wikieł

 

 

Treść programu

 

Ciągi liczbowe. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Funkcje kołowe. Pochodna funkcji.

Zastosowania pochodnych. Funkcje hiperboliczne. Całki nieoznaczone. Całki oznaczone. Całki

niewłaściwe. Zastosowania całek oznaczonych.

Algebra macierzy. Wyznaczniki. Układy równań liniowych.

Algebra wektorów i geometria analityczna w przestrzeni. Liczby zespolone.

Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i ich zastosowania.

Funkcje uwikłane.

Literatura:

 

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 


 

Nazwa przedmiotu

Matematyka

Kod

6/II B

Semestr

2

Godziny

3

3

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Analizy Matematycznej i Numerycznej

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

dr Barbara Wikieł

 

 

Treść programu

 

Całki podwójne. Całki potrójne. Zastosowania całek wielokrotnych.  Całki krzywoliniowe i

powierzchniowe.  Funkcja zespolona zmiennej zespolonej.

Szeregi liczbowe nieskończone. Szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe. Szeregi Fouriera.

Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego. Równania różniczkowe rzędu drugiego

sprowadzalne do rzędu pierwszego. Równania różniczkowe liniowe rzędów wyższych o stałych

współczynnikach. Układy równań różniczkowych. Równania różniczkowe cząstkowe.

 

Literatura:

 

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Matematyka

Kod

6/III B

Semestr

3

Godziny

2

2

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Analizy Matematycznej i Numerycznej

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

dr Katarzyna Pączkowska

 

 

Treść programu

 

Metody numeryczne. Interpolacja i aproksymacja. Numeryczne całkowanie. Numeryczne

rozwiązywanie równań nieliniowych. Różniczkowanie numeryczne. Metody numeryczne

rozwiązywania równań różniczkowych.

Rachunek prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Funkcje zmiennych losowych. Momenty.

Statystyka matematyczna.

 

 

Literatura:

 

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 


 

Nazwa przedmiotu

Fizyka

Kod

7/I B

Semestr

2

Godziny

2

1

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

 

Katedra

Fizyki Molekularnej

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Ryszard Zieliński

 

 

Treść programu

 

Ruch i jego opis. Masa i siła. Zasady dynamiki. Praca i energia. Zasady zachowania. Bryła sztywna.

Moment bezwładności, moment siły, moment pędu. Ruch harmoniczny prosty, tłumiony, wymuszony

Rezonans mechaniczny. Fale mechaniczne: prędkość fal w ośrodkach sprężystych, interferencja fal,

fala stojąca. Fale akustyczne: prawo Webera-Fechnera, efekt Dopplera. Rozkład prędkości Maxwella.

Kinetyczno-molekularna interpretacja temperatury i ciśnienia. Równanie gazu doskonałego,

przemiany gazowe. Stopnie swobody i zasada ekwipartycji energii, ciepło właściwe gazów. Praca i

energia wewnętrzna: zasady termodynamiki. Kinetyczno- molekularne podstawy fizyki ciała stałych.

Literatura:

 

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Fizyka

Kod

7/II B

Semestr

3

Godziny

2

1

2

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

 

Katedra

Fizyki Molekularnej

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Ryszard Zieliński

 

 

Treść programu

 

Pole elektryczne: wektor natężenia pola, strumień pola i prawo Gaussa. Praca w polu elektrycznym, 

potencjał i napięcie Pojemność elektryczna, kondensatory. Dielektryk w polu elektrostatycznym,dipol

Polaryzacja dielektryka. Ruch ładunków w polu elektrycznym.Pole magnetyczne: siła Lorentza,  

i wektor indukcji magnetycznej. Prawa  Ampera i Biota – Savarta. Ruch ładunków w polu

magnetycznym. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Równania Maxwella i fale elektro – magnet.

Promieniowanie ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny, atom wodoru Bohra, efekt

Comptona, fotony. Oddziaływanie promieniowania z materią. Wstęp do fizyki jądrowej.

Literatura:

 

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 


 

Nazwa przedmiotu

Chemia

Kod

8 B

Semestr

III

Godziny

2

 

2

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Technologii Wody i Ścieków

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Bernard Quant

 

 

Treść programu

 

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Budowa materii. Teorie budowy atomu. Teoria i rodzaje

wiązań chemicznych. Równowaga chemiczna. Podstawy kinetyki chemicznej. Koloidy. Zjawiska

powierzchniowe. Wody naturalne. Rodzaje zanieczyszczeń. Biodegradacja związków organicznych.

Samooczyszczanie wód. Wskaźniki zanieczyszczeń organicznych. Rola chemii w ochronie i

inżynierii środowiska.

 

 

Literatura:

Hermanowicz W.: Chemia sanitarna. Prejzner J.: Chemia z elementami chemii środowiska (skrypt PG)

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Geometria wykreślna

Kod

9 B

Semestr

I

Godziny

1

 

 

2

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

 

Katedra

Zakład Technik Wizualnych

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Danuta Ciemnołońska

 

 

Treść programu

 

Pojęcia podstawowe: elementy przestrzeni, związki między elementami przestrzeni, rzutowanie,

rodzaje rzutowania. Rzuty Monge’a: założenia, odwzorowanie elementów, konstrukcje podstawowe

Działania na wielościanach – przekroje, punkty przebicia, przenikanie. Rzuty cechowane: założenia

Odwzorowanie elementów, powierzchnie topograficzne, projektowanie przebiegu drogi w terenie.

Rzuty aksonometryczne : założenia, odwzorowanie elementów w aksonometrii ukośnej i prostokątnej

Odtwarzanie w aksonometrii obiektów przedstawionych w rzutach Monge’a

 

Literatura:

W.Jankowski „Geometria wykreślna”,F.i E.Otto „Podręcznik geometrii wykreślnej”, D.Ciemnołońska, A.Błocka „Materiały do wykładów z geometrii wykreślnej”

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 


 

 

Nazwa przedmiotu

Geodezja (WBWiIŚ, d)

Kod

10/I B

Semestr

1

Godziny

1

1

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

Z

Katedra

Geodezja

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

dr inż. Zygmunt Kurałowicz

 

 

Treść programu

 

Geodezja – rys historyczny, ogólne pojęcia. Mapy – sporządzanie i rodzaje, rodzaje odwzorowań

kartograficznych. Skale i podziałki, noniusz. Jednostki miar, miara kątów, podział gradowy, miara

łukowa, miary powierzchni. Powierzchnie odniesienia (płaszczyzna, kula, elipsoida), pojęcie geoidy.

Błędy w geodezji. Podstawowy sprzęt geodezyjny. Niwelator – budowa i zastosowanie. Pomiary

wysokości punktu metodą niwelacji geometrycznej. Ciągi niwelacyjne (otwarte i zamknięte),

obliczenia ciągów. Teodolit budowa i zastosowanie. Pomiary kątów. Współrzędne, podstawowe

obliczenia geodezyjne.

Literatura:

Żurowski A.:Ćwiczenia z geodezji, Odlanicki-Poczobut M.:Geodezja-podręcznik..

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Geodezja (WBWiIŚ, d)

Kod

10/II B

Semestr

2

Godziny

1

4*

1

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Geodezja

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

dr inż. Zygmunt Kurałowicz

 

 

Treść programu

 

Obliczanie powierzchni. Odwzorowania kartograficzne. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe.

Tyczenie kierunków. Tachimetria. Poligonizacja. Pomiary realizacyjne i kontrolne w budownictwie.

 

* Ćwiczenia w terenie. Pomiar sytuacyjno – wysokościowy. Poligonizacja. Niwelacja geometryczna

znaków wysokościowych. Niwelacja terenowa. Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości.

Tachimetria. Pomiar przekroju podłużnego i poprzecznego cieku wodnego.

 

Literatura:

Żurowski A.:Ćwiczenia z geodezji, Odlanicki-Poczobut M.:Geodezja-podręcznik..

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 


 

Nazwa przedmiotu

Geodezja z metrologią (WBWiIŚ, d)

Kod

10a B

Semestr

7

Godziny

1

1

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

Z

Katedra

Geodezja

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

dr inż. Zygmunt Kurałowicz

 

 

Treść programu

 

Organizacja geodezji w Polsce, rola i zadania ODGiK oraz ZUDP. Nowoczesny sprzęt geodezyjny,

współczesne technologie prac geodezyjnych. Współczesne geodezyjne materiały kartograf.

Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje. Podstawy GPS, fotogrametrii, geomatyki

i geoinformacji. Zastosowanie i interpretacja zdjęć lotniczych. Odwzorowanie kartograf.

i zasady opracowania wyników pomiarów geodezyjnych. Metody geodezyjne pomiarów

przemieszczeń budowli inżynierskich, pomiary specjalne w budownictwie, monitoring środowiska.

Prace geodezyjne w procesie inwestycyjnym, kataster.

Literatura

Odlanicki-Poczobut M.:Geodezja-podręcznik dla studiów inż. – bud.

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Rysunek Techniczny

Kod

11 B

Semestr

I

Godziny

 

 

 

1

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

 

Katedra

Budownictwa Morskiego

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Krzysztof Ossowski

 

 

Treść programu

 

Podział rysunku technicznego. Zasady ogólne. Skale w rysunku technicznym.  

Rzutowanie. Przekroje. Oznaczanie przekrojów. Zasady wymiarowania. Zasady opisywania.

Stopnie dokładności. Szczegóły. Wymiarowanie elementów symetrycznych.

 

 

 

 

Literatura:

Normy związane.

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 


 

 

Nazwa przedmiotu

Grafika komputerowa CAD

Kod

12 B

Semestr

5 / 6

Godziny

 

 

2

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

 

Katedra

Geotechniki

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Grzegorz Horodecki

 

 

Treść programu

 

Informacje podstawowe dotyczące programu Auto_CAD. Podstawowe narzędzia rysunkowe: Zazna-

czanie obiektów, usuwanie obiektów, Linia, Polilinia, Okrąg, Prostokąt, Wielobok, Łuk, Elipsa.

Modyfikacje obiektów: przesuwanie i kopiowanie obiektów, kopiowanie wielokrotne, punkty

charakterystyczne, obrót, wydłużanie i ucinanie, fazowanie i zaokrąglanie, szyk, skalowanie,

odsuwanie, lustro. Warstwy. Kreskowanie. Tekst – jednowierszowy i wielowierszowy.

Wymiarowanie. Bloki. Tworzenie szablonu. Wykonywanie rysunków złożonych 2D.

 

Literatura:

Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000. Wyd. PG.

Frenki D.: AutoCAD LT 2000ipl. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion.

AutoCAD LT 2000ipl. Pierwsze kroki. Instrukcja programu.

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Geologia

Kod

13 B

Semestr

1

Godziny

2

 

1

1

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Hydrogeologii i Geol. Inżynierskiej

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Bohdan Kozerski

 

 

Treść programu

 

Budowa globu ziemskiego. Procesy i czas geologiczny. Tektonika płyt litosfery. Powstawanie i klasy-

fikacja skał magmowych. Wulkanizm. Trzęsienia ziemi. Wietrzenie fizyczne i chemiczne. Skały osa-

dowe. Typy metamorfizmu i skały metamorficzne. Erozja i sedymentacja rzeczna. Powstawanie i

ruch lodowców. Erozja i sedymentacja lodowcowa. Pleistocen i zlodowacenia w Polsce. Geologiczna

działalność wiatru. Erozja i akumulacja morska. Ewolucja Bałtyku i polskiej linii brzegowej. Przy-

czyny i typy powierzchniowych ruchów masowych. Główne struktury geologiczne Polski.

 

Literatura:

 

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 


 

Nazwa przedmiotu

Mechanika ogólna

Kod

14 B

Semestr

2

Godziny

2

2

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

 

Katedra

Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Adam Bolt

 

 

Treść programu

 

Podstawowe pojęcia mechaniki i jej podział.  Modele ciał materialnych. Stopnie swobody ciała

Płaski układ sił. Metody redukcji i warunki równowagi. Metody graficzne. Para sił i jej własności.

Przestrzenny układ sił. Przypadki redukcji układu do prostszej postaci. Warunki równowagi

Momenty siły – definicje i interpretacje geometryczne.  Zagadnienia tarcia. Geometria mas.

Momenty statyczne i bezwładności.. Podstawowe pojęcia kinematyki. Droga punktu materialnego.

Prędkość i przyspieszenie. Ruch płaski  i krzywoliniowy. Ruch obrotowy. Ruch złożony – prędkość,

przyspieszenie unoszenia, przyspieszenie Coriolisa. Podstawowe pojęcia i określenia dynamiki

 Prawa Newtona. Prawo niezależności działania sił. Pęd, zasada zachowania pędu. Kręt. Zasada

d'Alemberta.Równania ruchu. Praca, energia kinetyczna i potencjalna,  moc. Praca wirtualna

Równanie Lagrange'a.

 

Literatura:

J. Misiak „Mechanika techniczna” Wyd. NT 1997

E. Wittbrot „Mechanika ogólna” Skrypt PG 1981

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Mechanika płynów

Kod

15 B

Semestr

2

Godziny

2

1

 

 

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Hydrauliki i Hydrologii

Kod

 

Odpowiedzialny (a)

Jerzy M. Sawicki

 

 

Treść programu

 

Pojęcie ośrodka ciągłego. Cecha płynności. Fizyczne własności płynów. Metoda analizy wymiarowej.

Kinematyka płynów. Opis stanu naprężenia. Podstawowe prawa zachowania, ich postacie całkowe,

różniczkowe oraz wersje dla ruchu jednowymiarowego. Wyprowadzenie równań zachowania masy i

pędu. Bilansowanie równań i niewiadomych w mechanice płynów. Hipoteza Newtona. Równania

Naviera-Stokesa. Hydrostatyka. Równanie Eulera. Równanie Bernoullego. Płaski ruch potencjalny.

Ruch cieczy lepkiej. Warstwa przyścienna hydrodynamiczna i temperaturowa. Oderwanie strugi przy

opływie ciała. Podstawowe pojęcia teorii turbulencji.

Literatura:

 

1.  Bukowski J., Kijkowski P., „Kurs mechaniki płynów”, PWN, Warszawa 1980;

2.  Czetwertyński E., Utrysko B., „Hydraulika i hydromechanika”, PWN, Warszawa 1968;

3.  Gryboś P., „Podstawy mechaniki płynów”, PWN, Warszawa 1989;

4.  Puzyrewski R., Sawicki J., „Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki”, PWN, Warszawa 2000;

5.  Walden H., Stasiak J., „Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej”, Arkady, Warszawa 1971.

Przedmioty poprzedzające

Kody:

 

 

 

 


 

 

Nazwa przedmiotu

Mechanika Ośrodków Rozdrobnionych

Kod

16 B

Semestr

IV

Godziny

2

2

-

-

Punkty kredytowe

 

 

w

c

l

p

 

 

Sposób zaliczenia

E

Katedra

Geotechniki