AUTORYZOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY

MIĘDZYNARODIOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny – Zespół Spawalnictwa

INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING AUTHORISED TRAINING BODY

(IIW ATB)

 

prowadzi kształcenie personelu spawalniczego w zakresie:

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik: moduł IWE I, IWE II, IWE III

 

Kontakt:

IIW ATB, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania

WYDZIAŁ MECHANICZNY, POLITECHNIKA GDAŃSKA

Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Tel. +48 583472698,  +48 583472021, Fax +48 583471815

e-mail: tkozak@pg.gda.pl

 

 

--Informacje bieżące ------Ośrodek ------System kształcenia ------Studia podyplomowe ------Do pobrania ------Galeria ---

 

 

 

Informacje bieżące

 

Obecnie trwają studia podyplomowe:

- Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE III – 9 edycja

 

Od 1.01.2012r. wprowadza się w życie nowe zasady kształcenia personelu spawalniczego, określone w dokumencie IIW nr IAB-252r1-11.

Nowe Zasady przyjęcia na szkolenie IWE/EWE przedstawiono w zakładce Do pobrania.

 

Planowane studia podyplomowe/kursy:

 

- Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I – 10 edycja (wersja dla okresu przejściowego) – Przybliżony termin rozpoczęcia - listopad 2012

Rekrutacja: do 30 sierpnia 2012r.

 

---------------------------------------------------

 

Ośrodek kształcenia

 

Nazwa ośrodka:

POLITECHNIKA GDAŃSKA,

WYDZIAŁ MECHANICZNY  - ZESPÓŁ Spawalnictwa

Adres ośrodka:

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Zakład Inżynierii Spajania

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Kierownik ośrodka:

dr inż. Tomasz Kozak, docent PG

Z-ca Kierownika:

dr inż. Wojciech Kiełczyński, docent PG

 

 

Certyfikat

Certyfikat_str1.TIF

 

Schemat organizacyjny

Schemat ośrodka.jpg

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Do góry

System kształcenia

 

WSTĘP

Dążenie do integracji w Europie wiąże się z wprowadzaniem zunifikowanych wyrobów. W ramach międzynarodowego podziału pracy, współpracujące firmy powinny posługiwać się zunifikowanymi procedurami produkcyjnym i kontrolnymi, a także kadrą spełniającą zunifikowane wymagania, dysponujące określonym wykształceniem i odpowiednimi kompetencjami. Procesy unifikacji mają również miejsce w zakresie spawalnictwa i wyrażają się poprzez przyjęcie norm, powszechnie stosowanych w Unii Europejskiej. Normy te wymagają stosownego szkolenia i zastosowania odpowiednich kryteriów oceny kompetencji personelu spawalniczego wszystkich szczebli nadzoru procesów spawalniczych, uważanych za specjalne. Dotyczy to także personelu najwyższego szczebla nadzoru spawalniczego w zakładach produkcyjnych, montażowych i remontowych, stosujących procesy spawalnicze, a więc personelu z wyższym wykształceniem technicznym – inżynierów spawalników. Szkolenie personelu spawalniczego odbywa się zatem według wymagań zunifikowanych. Ma to również miejsce w ramach procesu nauczania szkoły wyższej i jest jego częścią. Pozostała część szkolenia według wymagań zunifikowanych może odbywać się również w Politechnice Gdańskiej lub w dowolnym ośrodku szkolenia według zunifikowanych wymagań, uznanym przez IIW ANB (International Institute of Welding Authorised National Body). Szkolenie w Politechnice Gdańskiej jest częścią szkolenia personelu spawalniczego w Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjmuje się tu takie same zasady postępowania jakie stosuje się przy: zatwierdzaniu ośrodków szkoleniowych i zatwierdzaniu kursów, jakie określone zostały dla całego systemu szkolenia i certyfikacji, oraz zasady funkcjonowania zatwierdzonych ośrodków szkoleniowych IIW ATB (International Institute of Welding Authorised Training Body), szczególnie przy przyjmowaniu kandydatów na szkolenia personelu spawalniczego. Zasady te zostały przyjęte przez Ośrodek Certyfikacji i zatwierdzone przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (International Institute of Welding).  Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) całkowicie i bez wyjątków zaakceptował system i wymagania wcześniej wdrożonego, zunifikowanego szkolenia Europejskich Inżynierów Spawalników (EWE – Wuropean Welding Engineer) realizowanego przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF), Stąd, szkolenie EWE jest równoznaczne ze szkoleniem IWE (Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika). Obecnie zaś, po okresie przejściowym obowiązywania równoległego dwóch systemów, zrezygnowano z wydawania dyplomów Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE).

DEFINICJE

Przyjmuje się definicje i określenia takie, jak w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 12. Wrzesień 2011 r.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowe dokumenty prawne określające tryb i zakres szkolenia według zunifikowanych wymagań to:

- Programy nauczania,

- Regulamin studiów w Politechnice Gdańskiej,

oraz:

           Dokument IIW: Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners, Personnel With Qualification for Welding Coordination. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification. IAB-252r1-11, July 2011.

           Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego. Wydanie 12. Wrzesień 2011r. Instytut Spawalnictwa.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Warunkiem przyjęcia na odpowiedni moduł/moduły szkolenia według zunifikowanych wymagań jest:

           złożenie wymaganych dokumentów,

           spełnienie wymagań minimalnych,

           podpisanie umowy i spełnienie wymagań z niej wypływających.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie według zunifikowanych wymagań IWE przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1.

 

schemat szkolenia

 

Rys. 1. Schemat systemu szkolenia IWE; WE – egzamin pisemny, OE – egzamin ustny. IWE 1-moduł 1, IWE 2 – moduł 2, IWE 3 – moduł 3 szkolenia

 

EGZAMIN

Obecnie egzamin pośredni odbywa się po zakończeniu modułów IWE I i IWE II. Egzamin ten odbywa się pod nadzorem i według pytań Krajowego Ośrodka Certyfikacji.

Warunki prowadzenia egzaminu pośredniego i końcowego określone są w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 12. Wrzesień 2011r. Instytut Spawalnictwa.

 

ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA

Po ukończeniu szkolenia Ośrodek wydaje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, określające dane osoby szkolonej, poziom szkolenia (moduł), frekwencję w zajęciach. Nie określa się okresu ważności świadectwa. Świadectwo ukończenia jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia wyższego stopnia lub przystąpieniu do egzaminu końcowego IWE. Ponadto uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, jeśli szkolenie odbywało się w takim trybie.

 

POUFNOŚĆ

Poufność informacji uzyskanych w trakcie wykonywania działań związanych ze szkoleniem jest zapewniona, zgodnie z wymaganiami stosownej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Osoby egzaminowane, które nie zgadzają się z decyzjami bądź ocenami uzyskiwanymi w trakcie szkolenia mają prawo odwołać się do Ośrodka Certyfikacji (ANB).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Do góry

Studia podyplomowe

 

            STUDIA PODYPLOMOWE

MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK

             

Studia podyplomowe lub kursy organizowane w Politechnice Gdańskiej:

           Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  IWE I

           Międzynarodowy Inżynier Spawalnik  IWE II i IWE III

 

 

 

            STUDIA PODYPLOMOWE/KURSY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK  IWE I         

 

Jednosemestralne STUDIA PODYPLOMOWE/KURSY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE I adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa, jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniającego do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z modułów IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy.

 

Kierownik studiów/kursu:

dr inż. Tomasz Kozak, docent PG

Okres zajęć:

Data rozpoczęcia 10 edycji:  23.11.2012
Zakończenie:  28.02.2013

Czas trwania Studiów/kursu:

90 godzin. Zajęcia w ciągu 9 weekendów, od piątku (od godz. 08:00-17:00) do soboty (do godz. 17:00). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie.

Dyplomy:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych/kursu  pod nazwą: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I wydane przez Politechnikę Gdańską.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,

Zakład Inżynierii Spajania, Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel.:  583472698,    fax.: 5834711815

e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Ilość miejsc:

min. 16 - max. 40

Koszt Studiów/kursu:

szacunkowy koszt: 2200 PLN  -  Politechnika wystawia faktury VAT na wniesione wpłaty. Wpłaty mogą być także wnoszone przez sponsorów w całości lub części. Możliwe jest wnoszenie ratalne wpłat.

Termin rejestracji

30.08.2012

Uwaga:

-

Uczestnicy Studiów Podyplomowych/kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych w formie płyty CD.

 

PROGRAM

Program Studiów obejmuje przedmioty (programy podlegają modyfikacji):

           Procesy i wyposażenie spawalnicze - 35 godz.

           Materiały i ich zachowanie przy spawaniu - 39 godz.

           Konstrukcja i projektowanie - 14 godz.

Łączna ilość zajęć  - 88 godz. + 2 godz. wstęp i zakończenie

 

PLAN ZAJĘĆ

Studia Podyplomowe/kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE I

Patrz - Do pobrania

 

 

            STUDIA PODYPLOMOWE MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE III       

STUDIA PODYPLOMOWE MIĘDZYNARODOWY INZYNIER SPAWALNIK IWE III adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner - IWE) uprawniającego do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z modułów IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy nauczania.

UWAGA:

Po okresie przejściowym (trwającym do października 2012r.) szkolenie w zakresie IWE II zostanie połączone z IWE III i odbywać się będzie jako studia podyplomowe Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III. Studia takie będą zawierały moduł IWE II (60 godzin zajęć laboratoryjnych) i moduł IWE III (273 godz. zajęć), to jest łącznie około 333 godz. W szczególnych przypadkach możliwe będzie zwolnienie z zajęć w zakresie IWE II.

 

Kierownik Studiów:

dr inż. Tomasz Kozak, docent PG

Okres zajęć:

Data rozpoczęcia 9 edycji - wersja dla okresu przejściowego:   18.05.2012
Zakończenie:  31.05.2013

Czas trwania Studiów:

275 godzin. Zajęcia w ciągu 19 weekendów, od piątku (od godz. 08:00-16:30) do soboty (od godziny 08:00 do godz. 16:30). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie. Ponadto po zakończeniu zajęć w Politechnice Gdańskiej uczestnicy wyjeżdżają na jeden tydzień do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na około 20 godzin zajęć i egzamin końcowy.

Dyplomy:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych pod nazwą Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE III wydane przez Politechnikę Gdańską i po zdaniu egzaminu końcowego Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania,

Zakład Inżynierii Spajania

Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel583472698, 583472021, fax583471815

e-mail: tkozak@pg.gda.pl

Ilość miejsc:

Max. 46

Koszt Studiów:

Szacunkowy koszt studiów:   6600 zł, oraz koszty dojazdu i utrzymania w Gliwicach w okresie 1 tygodnia. Z kwoty tej, 4600 zł uczestnicy wpłacają na konto Politechniki Gdańskiej, a około 2000 zł na konto Instytutu Spawalnictwa za około 20 godzin szkolenia, egzamin końcowy i wydanie dyplomu IWE. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na rzecz Politechniki Gdańskiej na raty. PG wystawia faktury VAT. Możliwe jest dokonywania wpłat przez sponsorów.

Termin rejestracji

31.03.2012r.

Uwaga:

-

Uczestnicy studiów otrzymują komplet materiałów pomocniczych

PROGRAM zajęć

Program Studiów obejmuje przedmioty:

           Procesy Spawalnicze - 55 godz.

           Materiały i ich zachowanie przy spawaniu - 76 godz.

           Konstrukcja i projektowanie - 48 godz.

           Fabrykacja, stosowane technologie - 96 godz.

Łączna ilość zajęć  - 275 godz. + 2 godz. wstęp i zakończenie.

 

PLAN ZJAZDÓW i ZAJĘĆ

Studia Podyplomowe Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE III

Patrz: - Do pobrania

 

Warunkiem uruchomienia studiów jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy (16 - 46 osób). Liczba maksymalna uczestników dla edycji 9 to 46 osób.

Z tego 26 miejsc zarezerwowano dla uczestników studiów podyplomowych Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I i IWE II - 9 edycji.

Wymagania w stosunku do kandydatów

           ukończenie modułu IWE I i IWE II

           lub ukończenie studiów wyższych o specjalności „spawalnictwo”.  W tym przypadku istnieje możliwość zwolnienia kandydata z modułu IWE II. Kandydaci zdają jednak egzamin przejściowy.

Zakres egzaminu: Tematyka zajęć IWE I i IWE II. Egzamin odbywa się pod nadzorem Krajowego Ośrodka Certyfikacji -IIW ANB

 

Szczegóły przedstawiono w oddzielnym dokumencie - Zasady przyjęcia na szkolenia IWE/EWE - patrz zakładka Do pobrania.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Do góry

 

Do pobrania

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Do góry

 

Galeria

 

PC080963

Stanowisko spawania zrobotyzowanego

 

VTSiCAT2a

Idea skanera laserowego adaptacyjnego sterowania podczas spawania zrobotyzowanego.

 

PC140982

Realizacja adaptacyjnego spawania zrobotyzowanego z wykorzystaniem skanera laserowego.

 

HV27a

Makrofotografia przekroju poprzecznego kołka z próby IMPLANT. Stal P460NL1.

 

1_960

Powierzchnia przełomu kołka po próbie IMPLANT. Stal P460NL1. Elektronowy mikroskop skaningowy.

 

Do góry

 

Ostatnia aktualizacja dnia: 20.06.2012r.