Project Projekt Partners Uczestnicy Staff Organizatorzy Events Wydarzenia Exhibition Wystawa Publication Publikacja Contact Kontakt
Eurarc
Bibliografie
Research Badania Legislation Legislacja Plans Plany Design guides Wzorniki Interventions Projekty Bibliography Bibliografia Thesis Prace naukowe Essays Artykuly

 

Rural architecture

•  Basiński A., Lipińska B., Medowski T., 1997, Budować na wsi. Zasady kształtowania krajobrazu wiejskiego w regionie gdańskim , mps, Gdańsk.

•  Bogdanowski J., 1998, Rozważania nad kształtem wsi w krajobrazie Polski , [w:] Teki Krakowskie VIII, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków.

•  Kielczewska Zaleska Maria, 1956, O powstaniu i przeobrażeniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego . „Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN”, t. 5, Warszawa.

•  Krzempek K., Medowski T., 1984, Studia konserwatorsko-ruralistyczne wsi Borsk i Schodno , Politechnika Gdańska, mps, Gdańsk.

•  Luczyńska-Bruzda M. i inni, 1988, Katalog form budownictwa w obszarze Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych na terenie województwa krakowskiego , [w:] Teka KUiA, t. XXII, Kraków.

•  Medowski T., 1982, Współczesne zmiany rozplanowania wsi Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego , [w:] (Materiały) Ogólnopolskie Sympozjum Architektury Regionalnej. Kierunki i metody współczesnego regionalizmu w architekturze, Kraków – Zakopane.

•  Medowski T., 1988, Wartości krajobrazowe tradycyjnego układu przestrzennego wsi (na podstawie badań wsi Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego) , praca doktorska, Politechnika Gdańska, mps, Gdańsk.

•  Ochrona wartości kulturowych w planach miejscowych w świetle nowelizowanych aktów prawnych i nowej roli samorządu miast i gmin , Sekcja Ochrony Środowiska Kulturalnego TUP, Państwowa Służba Ochrony Zabytków Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa, 1998.

•  Sadkowski T., Szarejko K., 1978, Chata za miastem na Kaszubach i Kociewiu , Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.

•  Szarejko K., 1984, Wykorzystanie tradycji środowiska kulturowego Kaszub i Kociewia w kształtowaniu zabudowy letniskowej , praca doktorska, Politechnika Gdańska, mps, Gdańsk.

•  Szcześiak E., 1996, Mała Odyseja. Śladami Remusa , Oficyna Czec, Gdańsk.

•  Szmygin B., 1995, Wieś letniskowa jako forma zachowania architektury wernakularnej w jej krajobrazie , [w:] Teka KUiA, t. XXVII, Kraków.

•  Tloczek I., 1958, Chałupy polskie , Warszawa.

Northern Region of Poland - rural history

•  Borzyszkowski J. (red.), 1984, Dzieje Brus i okolicy , ZK-P, Chojnice-Gdańsk.

•  Borzyszkowski J., 1982, Z południa Kaszub , ZK-P, Gdańsk.

•  Ellwart J., 1995, Kaszuby - przewodnik turystyczny , Wyd. „Region”, Gdańsk.

•  Gierszewski St. (red.) 1971, Chojnice. Dzieje miasta i powiatu , Chojnice.

•  Godlewski, W. Odyniec, 1982, Pomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 1939 , Wyd. MON, Warszawa.

•  Kielczewska Zaleska Maria, 1956, O powstaniu i przeobrazeniu ksztaltów wsi Pomorza Gdańskiego . „Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN”, t. 5, Warszawa.

•  Kratochwil Z., 1981, Klucz zaborski w komturstwie tucholskim i starostwie tucholskim w latach 1330-1772 , w: Rocznik Gdański, T. XLI, z. 1, Gdańsk.

•  Lega W., 1949, Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII wieku , Instytut Zachodni, Poznań.

•  Odyniec W. (red.), 1978, Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku , pr. zbiorowa pod red. W. Odyńca, Wyd. Morskie, Gdańsk.

•  Orłowicz M., 1924, Ilustrowany przewodnik po woj. pomorskim , str. 418-423, Lwów – Warszawa.

•  Pomorze Gdańskie 2. Kultura i Sztuka , pr. zbiorowa, 1965, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

•  Pomorze w dziejach Polski , pr. zbiorowa, 1991, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

•  Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowianskich pod red. F. Sulimierskiego, 1880-1895, t I – XIV, Warszawa.

•  Słownik Geograficzny Państwa Polskiego pod red. Stanisława Arnolda, 1938 – 39, Warszawa.

Geography

•  Bartman E., Bartman P., 1996, Studium przyrodniczych cech krajobrazu regionu elbląskiego dla potrzeb turystycznych i rekreacyjnych , Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa

Rural Landscape

•  Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu , Wrocław

•  Bogdanowski J., 1996, Problem wernakularyzmu czyli dziedzictwa i kontynuacji w architekturze krajobrazu polskiej wsi , [w:] Teka KUiA, t. XXVIII, Kraków.

•  Bogdanowski J., 1996, Projekt standardowego opracowania problematyki ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu , z. 12 (24), Warszawa.

•  Bogdanowski J., 1998, Konserwacja i kształtowanie w architekturze krajobrazu. Wybrane problemy , [w:] Teki Krakowskie VI - Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego (ewolucja metody), Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków.

•  Bogdanowski J., 1998, Rozważania nad kształtem wsi w krajobrazie Polski , [w:] Teki Krakowskie VIII, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków.

•  Böhm A., 1994, Architektura Krajobrazu jej początki i rozwój , Politechnika Krakowska, Kraków.

•  Drzewa w krajobrazie historycznym , materiały seminaryjne, Kraków 4.XI.1994, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Z. 10 (22), Warszawa, 1995.

•  Goodchild P.H., 1991, Zasady konserwacji krajobrazów historycznych , Ośrodek Ochrony Historycznego Krajobrazu, z. 2, Warszawa.

•  Gutersohn H., 1962, Harmonie in der Landschaft , Solothurn.

•  Kot J., Norek I., 1996, Ekonomiczna wartość krajobrazu , [w:] Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, z. 13 (25). Warszawa.

•  Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego , kwartalnik, roczniki 2000-2001, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa.

•  Luczyńska-Bruzda M., 1983, Ochrona krajobrazu w Ojcowskim Parku Narodowym , [w:] Teka KUiA, t. XVII, Kraków.

•  Myczkowski Zb., 1998, Zintegrowana ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu wejściem Polski w XXI wiek ? , [w:] Teki Krakowskie VIII, Kraków.

•  Novak Z., 1997, Planowanie regionalne i udział w nim architekta , Kraków.

•  Ochrona krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego w warunkach samorządności terytorialnej , materiały sesyjne, Kraków, 1996.

•  Ochrona wartości krajobrazu i środowiska kulturowego w studium do planu i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy , Regionalny Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa, 1998.

•  Ochrona wartości kulturowych w planach miejscowych w świetle nowelizowanych aktów prawnych i nowej roli samorządu miast i gmin , Sekcja Ochrony Środowiska Kulturalnego TUP, Państwowa Służba Ochrony Zabytków Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa, 1998.

•  Pawłowska K. (red.), 2001, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne , Politechnika Krakowska, Kraków.

•  Reizer St., 1996, Podstawy prawne kształtowania krajobrazu w Polsce do roku 1995 , [w:] Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku, pr. zbiorowa, Studia i Materiały - Krajobrazy, z. 13 (25), Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa.

•  Sztafrowski M., 1984, Architektura w krajobrazie , Politechnika Gdańska, Gdańsk.

•  Zadrzewienia w krajobrazie otwartym. Ekologiczne i kulturowe przesłanki zadrzewien w krajobrazie rolniczym w świetle literatury przedmiotu , 1995, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, z. 6 (18), Warszawa.

 

 
home home (Italiano) Links/Utils

 

Education and Culture Europa