Project Projekt Partners Uczestnicy Staff Organizatorzy Events Wydarzenia Exhibition Wystawa Publication Publikacja Contact Kontakt
Eurarc
Research Badania Legislation Legislacja Plans Plany Design guides Wzorniki Interventions Projekty Bibliography Bibliografia Thesis Prace naukowe Essays Artykuły

PROJEKT ROCZNY

tytuł projektu

Współczesna i wiejska architektura - miedzy tradycją i innowacją

opis projektu

Projekt przewiduje następujące główne działania:

•  Seminaria mające na celu planowanie pracy dotyczącej badania i przedstawiania studiów nad charakterystyką współczesnego budownictwa wiejskiego na trzech obszarach europejskich;

•  opracowanie i uruchomienie strony internetowej (web site), która będzie zawierać wyniki badań zorganizowane w postaci sieci;

•  objazdowa wystawa mająca upowszechnić wyniki fazy badawczej projektu w krajach uczestniczących w sieci;

•  końcowy warsztat poświęcony prezentacji i dyskusji nad wynikami projektu;

•  publikacja książki (w jednym lub w dwóch oficjalnych językach europejskich) o narzędziach rehabilitacji i utrzymania oraz ochrony dziedzictwa budownictwa wiejskiego.

FAZY

•  Wrzesień 2004 - marzec 2005; faza badawcza rozpoczyna się wstępnym seminarium we Włoszech z udziałem przedstawicieli wszystkich wspólorganizatorów i innych partnerów bioracych udział w programie; ta faza wymagać będzie ok. 6-miesiecznego udziału krajów uczestniczących.

•  Grudzień 2004 - wrzesień 2005; projekt i zbudowanie sieci będzie szczególnie zadaniem partnera i współorganizatora włoskiego.

•  Kwiecień 2005; seminarium robocze w Lille mające na celu analizę wyników fazy badawczej i planowanie wystawy objazdowej.

•  Maj 2005 - wrzesień 2005; wystawa objazdowa rozpoczyna się w Genui i zatrzymywać się będzie we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach.

•  Wrzesień 2005; zamykające 4-dniowe seminarium i warsztat w Mondovì na zakończenie prac. Te fazy obejmują także druk publikacji i elektronicznego rozpowszechnienia materialów dotyczących poznania i rehabilitacji architektury wiejskiej.

Cele:

•  Identyfikacja elementów wspólnych oraz technicznych i kulturowych różnic, charakteryzujących dziedzictwo budownictwa wiejskiego poszczególnych krajów oraz problemy związane z jego zrównoważoną rehabilitacją;

•  Opracowanie strategii zrównowazonej rehabilitacji i waloryzacji dziedzictwa budownictwa wiejskiego poprzez studia nad metodami rehabilitacji krajobrazu i środowiska zbudowanego, z uwzględnieniem miejscowych kultur, istniejacych budynków oraz warunków ekonomicznych w poszczególnych krajach, majac na celu upowszechnienie wspólnych celów;

•  Identyfikacja i rozwój metodologii i procedur technicznych wspierających działalność rehabilitacyjną w dostosowaniu do warunków różnych krajów.

Oczekiwane wyniki długookresowe:

•  Stworzenie bazy danych, rozwijanej następnie poprzez sieć;

•  Rozpowszechnianie i stosowanie "kodeksu dobrej praktyki" (best practices code) nie tylko w sensie technicznym ale takze z uwzglednieniem przesłanek kulturowych i ekonomicznych rehabilitacji i waloryzacji krajobrazu i architektury wiejskiej;

•  Pobudzenie aktywnego uczestnictwa ze strony miejscowej ludności;

•  Poprawa ekonomiki i jakości technicznej prac nad dziedzictwem budownictwa wiejskiego w różnych krajach.

Wspólpraca wspólorganizatorów

Podmioty uczestniczące w projekcie będą pracować wspólnie od samego poczatku projektu poprzez wymianę kulturalna i wymiane dokumentacji, wizyty w krajach uczestniczacych i badania terenowe. Aktywna partycypacja calej grupy bedzie wspomagać budowę strony internetowej i zarysowanie wytycznych zrównoważonej rehabilitacji budynków wiejskich.

Wartość dodatkowa współpracy na poziomie europejskim

•  Zaznaczenie nowej możliwości porównania pomiędzy różnymi kulturami i doświadczeniami, postrzegane jako oparta na konkretnych studiach i juz posiadanych doświadczeniach w każdym kraju konstruktywna metoda identyfikowania wspólnych elementów oraz zdolnosci do formułowania zarówno metodologii ogólnych jak i szczegółowych działań na rzecz waloryzacji, ochrony i odtwarzania tożsamości miejsc i obszarów, które doswiadczają procesów depopulacji, opuszczenia i degradacji srodowiska.

•  Identyfikacja i zastosowanie wspólnych strategii na rzecz powstrzymania (tych) trendów w róznych geograficznych, spolecznych, ekonomicznych i kulturalnych kontekstach wspólczesnej Europy oraz próby uogólnienia zagadnienia zrównoważonej rehabilitacji krajobrazu i architektury wiejskiej. Wyniki projektu powinny wzbudzić i wzmocnić świadomość tych zagadnień wśród miejscowych społecznosci i prowadzić do zastosowania odpowiednich ekonomicznych i technicznych procesów zapobiegają cych obecnym trendom a zarazem uruchomienia procesów wymiany i hybrydyzacji. Organizowanie "biur konsultacyjnych" w zakresie rehabilitacji krajobrazu i architektury wiejskiej, oparte na wspólnych zasadach w kazdym z krajów uczestniczacych moze równiez stac sie wartoscia dodatkowa w wymiarze europejskim.

Korzystający z projektu

•  Centralne i prowincjonalne administracje krajów uczestniczących w projekcie, jak równiez inne kraje europejskie;

•  Lokalne administracje prowadzące lokalna polityke, działania strategiczne i zapewniające wsparcie metodologiczne i techniczne wysiłków na rzecz rehabilitacji krajobrazu i architektury wiejskiej z uwzględnieniem równowagi środowiskowej i waloryzacji kulturowej;

•  mieszkańcy Europy, uzyskujący informacje i dostęp do metod oraz, zakladając nadanie działaniom strategicznym rangi prawnej, podstawy dla odpowiedniej rehabilitacji dziedzictwa budownictwa, które stanowi podstawowy składnik kulturowej i fizycznej tożsamości lokalnej;

•  profesjonaliści, działający w przemyśle budowlanym i w ochronie środowiska (inżynierowie i architekci, przedsiębiorcy, organizacje edukacyjne, szkoly techniczne, firmy wykonawcze, rzemieślnicy itp.);

•  sektor produkcyjny poprzez wytworzenie bodźców do wytwarzania materiałów, elementów budowli i systemów konstrukcyjnych zgodnych z istniejacymi strukturami i ze środowiskiem.

 

 

home home (Italiano) Links/Utils

 

Education and Culture Europa